Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op: 17/04/2023

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1: Betaling van facturen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn onze facturen contant betaalbaar op ons hoofdkantoor zonder korting. Bij wanbetaling op de vervaldatum, wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadevergoeding die gelijk is aan 15% van de verschuldigde bedragen minder dan 10.000 EUR, met een minimum van 125 euro, en met een schadevergoeding die gelijk is aan 10% van de verschuldigde bedragen boven 10.000 EUR. Bovendien is bij wanbetaling een verwijlrente verschuldigd gelijk aan de op dat ogenblik geldende interestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 tot op de dag van volledige betaling. Wanbetaling van een factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar en laat ons toe om de uitvoering van het contract of van onze diensten zonder waarschuwing onmiddellijk op te schorten.

Artikel 2: Klachten en protest
Een klacht of een protest moet ons binnen 8 dagen na verzending van de factuur per aangetekende post ter kennis worden gebracht met de vermelding van de aard of de reden van de klacht of het protest, bij gebreke waaraan de factuur wordt geacht te zijn aanvaard, zonder beperkingen of voorbehoud.

Artikel 3: Toepasselijk recht - bevoegde rechtbanken
Op de overeenkomst en de factuur is bij uitsluiting het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen dienen uitsluitend voorgelegd te worden aan de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waarin onze maatschappelijke zetel gelegen is.